سه شنبه , ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
خانه / معرفی / معرفی کمیته اعضای هیئت علمی-توانمندسازی اعضای هیئت علمی

معرفی کمیته اعضای هیئت علمی-توانمندسازی اعضای هیئت علمی

دانشکده علوم پزشکی لارستان
مرکز توسعه مطالعات آموزش پزشکی

دوره توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی لارستان

رسالت، اهداف و وظایف کمیته توانمند سازی اساتید

مقدمه :
افزایش پیشرفت تکنولوژی سبب بروزتغییرات شگرف و چالش های بسیاری از جمله تغییردرتوقعات بیماران، تغییردرارائه ی خدمات سلامت،تغییر در دانش پزشکی،تغییر در حجم کارپزشکان وفعالیت آنان، تغییردرنیازهای دانشجویان درسیستمهای مراقبت بهداشتی و نیازهای جامعه شده است. برای مواجه با این چالش ها از راهکارهایی همچون تولید برنامه های درسی جدید همراه با استراتژیهای آموزشی جدید و معتبردردنیا، استفاده ازروشهای جدیدآموزشی، استفاده ازمحیط های جدیدآموزشی، استقبال ازتکنولوژی های کمکی درآموزش، استفاده ازروشهای جدیدارزشیابی، استفاده ازمدلهای جدیدآموزشی می توان بهره گرفت. در راستای هم گامی با این تحولات در آموزش پزشکی ضروری است برنامه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه طراحی و اجراگردد.

نام و تعریف دوره توانمندسازی اعضای هیأت علمی Faculty Development

یکی ازمهمترین اهداف مرکزمطالعات وتوسعه آموزش پزشکی توانمندسازی اعضای هئیت علمی دانشگاه درراستای ارتقاءکیفیت آموزشی می باشد . به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده توسط مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی کشور واحدتوانمندسازی اساتید مرکزبا استفاده ازامکانات موجودوقابلیتهای اساتید صاحب نظردر آموزش پزشکی وبابهره گیری ازپیشرفت های علمی روزدرزمینه آشناسازی اساتیدبافرایندهای یاددهی- یادگیری وروشهای آموزشی نوین علوم پزشکی فعالیت می نماید.
فلسفه ارزش ها و باورها Belief & Values):)
آموزش در علوم پزشکی از سویی با سلامت انسان به عنوان موجودی منحصر و چند بعدی از نظر جسمی ، روانی ، اجتماعی و اخلاقی سرو کار دارد و ازسویی دیگر بر اساس نظام ارزش های اسلامی حاکم بر جامعه ، ملزم به رعایت حقوق انسان ها و بر قراری عدالت اجتماعی می باشد. لذا بر این باوریم که توجه به فرآیندهای روانشناختی در یاددهی و یادگیری، و بکارگرفتن روشهای روزآمد در این زمینه به تقویت یادگیری و رسیدن
به حد مطلوبی از تسلط بر محتوای مطالب تخصصی منتهی می شود . در این راه پایبندی به ارزشهای فرهنگی و اعتقادی مبنای بکارگیری شیوه های تعامل مذکور در طول برنامه خواهد بود.

رسالت ، مأموریت (Mission )

رسالت دوره توانمندسازی اساتید ، تقویت بنیۀ آموزشی در اعضای هیأت علمی و کمک به بهبودوارتقاء کیفی آموزشی درراستای رسالت مرکزتوسعه آموزشی دانشگاه.

چشم انداز Vision)):

مرکز توسعه مطالعات آموزش پزشکی با تلاش درجهت ارزشها واستعدادهای علمی درحیطه های آموزشی وپژوهشی سعی درکسب جایگاه های برتردرسطح ملی درزمینه های آموزش پزشکی ،پرستاری پیراپزشکی و سایر رشته های علوم پزشکی را دارد..

وظایف کمیته توانمندسازی اعضای هیأت علمی :

ـ آشنائی و توانمند سازی اعضائ هیئت علمی با مفاهیم نوین آموزش پزشکی شامل :
ـ آشنائی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی با شیوه های تدریس با تکیه بر روش های نوین تدریس با در نظر گرفتن شرایط و امکانات موجود
ـ آشنا سازی اعضای هیئت علمی با شیوه های ارزشیابی دانشجو
– آشنا سازی و توانمند نمودن اعضای هیئت علمی با شیوه و فلسفه خود ارزیابی
ـ آشنا سازی و توانمند نمودن اعضای هیئت علمی با نوآوری های آموزشی و تکنولوژی مدون آموزشی
ـ تنظیم و برنامه ریزی فعالیت های فوق از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی و کلاسهای توجیهی و بصورت برنامه ها و آموزشهای مدون کوتاه و میان مدت
واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی با هدف توسعه و ارتقاء توان علمی و مهارتهای عملی اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش و پژوهش و آشنا نمودن آنان با فنون تخصصی آموزشی ،تدریس و ارزشیابی دانشجویان به منظور آماده سازی اساتیدی که قادر به هدایت و رهبری و ایجاد تغییر در برنامه های آموزشی می باشند، تشکیل گردیده و هدف نهایی آن بهبود کیفیت آموزشی دانشگاه است و جهت نیل به این هدف واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی بر اساس اهداف ذیل در سال جاری خواهد نمود .
هدف کلی:
ارتقاء توانمندی ها و مهارت های آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی لارستان
اهداف جزئی:
• بهبود وارتقاء کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی ومدرسین با تاکید بر فرآیند یاددهی ویادگیری
• آموزش روشهای یادگیری ومطالعه به دانشجویان
• استفاده از تکنولوژی نوین وبه روز آموزشی
• ارتقاء سطح آموزش با بهره گیری از روش هی جدید آموزشی

وظایف واحد آموزش اساتید
♦ برنامه ریزی و اجرای نیازسنجی و طراحی دوره های آموزشی موردنیاز مدرسین
♦ هماهنگی با واحدهای مجری دوره های آموزشی ویژه اعضا هیئت علمی و نظارت بر حفظ کیفیت برنامه ها
♦ هماهنگی و نظارت بر ارزشیابی مناسب از دوره های اجرا شده
♦ ارائه بازخورد ارزیابی های انجام شده از دوره های آموزشی به طراحان و مدرسین دوره ها
♦ ایجاد ارتباط با اعضا هیئت علمی مخاطب برنامه های آموزشی و اخذ پیشنهادها و انتقادات برای بهبود برنامه ها
شرح وظایف واحد آموزش اساتید

هدف اصلی واحد

کمک به بهبود کیفیت تدریس و فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه از طریق ارتقای دانش و مهارت اعضای هیأت علمی در زمینه تدریس، پژوهش و زمینه‌های مناسب دیگر
شرح وظایف:

تهیه بانک اطلاعاتی اعضای هیأت علمی و مدرسان دانشگاه شامل C.V و سابقه گذراندن دوره‌های آموزشی در زمینه مهارت‌های پرورشی و پژوهشی
نیازسنجی آموزشی شامل تعیین برنامه‌های آموزشی الزامی و ضروری (Must)، مهم و مطلوب (Should ) و آرمانی یا مکمل ( Nice)
طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره‌های آموزشی مناسب مبتنی بر نیازها و با استفاده از شیوه‌های علمی و فن‌آوریهای مناسب آموزشی و ارتباطی
تدارک، تهیه و نشر منابع و مواد آموزشی مربوط با مشارکت اساتید، دانشجویان و کارشناسان.
فعالیت ها
۱- نیاز سنجی آموزشی جهت برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مورد نیاز
۲ – برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مورد نیاز
۳ – ارزیابی کارگاهها و دوره ها و ارائه بازخورد

• ارائه گواهی شرکت در کارگاه منوط به ارائه ” تکلیف تعیین شده ” توسط اساتید مربوطه می باشد .
• هرگونه تغییر در تاریخ برگزاری کارگاه پیش از تشکیل توسط کمیته توانمندسازی اطلاع رسانی خواهدشد.

همچنین ببینید...

پذیرش مقالات در نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی

به اطلاع می رساند، سامانه پذیرش مقالات نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی با محور تحول …