سه شنبه , ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

واحد ارزشیابی آموزشی

معرفی ارزشیابی اساتید

تاریخچه انجام ارزشیابی در ایران در کشور ایران برای اولین بار در سال ۱۳۵۰ در دانشگاه بوعلی سینا همدان، اساتید توسط دانشجویان مورد ارزشیابی قرار گرفتند و امروزه نیز در تمامی دانشگاه های کشور در حال انجام است و مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی متولی این امرند. تاریخچه …

ادامه مطلب...

معرفی کمیته ارزیابی آزمون

واحد ارزیابی آزمون: هر آزمونی به عنوان ابزار سنجش و اندازه گیری می باید دارای روایی و پایایی کافی برای سنجش صفت موردنظر باشد. آزمون های چند گزینه ای رایج ترین انواع آزمون ها در آموزش پزشکی می باشند که از درجه پایاییبالایی برخوردارند. متاسفانه بسیاری از آزمون های معلم …

ادامه مطلب...